Algemene Voorwaarden -Werving & Selectie-

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Carrièrebus B.V.(hierna te noemen Carrièrebus) gedane aanbiedingen, gedane offertes, voorgestelde kandidaten en op door Carrièrebus gesloten overeenkomsten (mondeling, schriftelijk of per email) en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever.

1.2 Werknemers of hulppersonen van Carrièrebus mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.3 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3. uitvoering van de overeenkomst

3.1 Carrièrebus zal alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Carrièrebus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 De door Carrièrebus opgegeven tijd, waarbinnen een opdracht kan zijn voltooid, geldt steeds als indicatie en is voor Carrièrebus niet bindend. Door Carrièrebus in het kader van de uitvoering van de opdracht genoemde termijnen gelden te allen tijde bij benadering. Overschrijding van een door Carrièrebus genoemde termijn brengt nimmer een verplichting voor Carrièrebus tot schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Carrièrebus.

Artikel 4. Duur van de opdracht

4.1 Een opdracht tot werving en selectie eindigt -behoudens tussentijdse beëindiging- indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, met het verstrijken van de duur daarvan en met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

4.2 Carrièrebus heeft het recht om de overeenkomst met opdrachtgever per direct te beëindigen indien Carrièrebus, ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na verstrijken van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode) er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen;

4.3 De overeenkomst komt ook teneinde indien de functieomschrijving van de vacature gedurende de opdracht dusdanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd, dat daardoor ook de eerder vastgestelde functieanalyse- en beoordelingsvereisten dienen te worden gewijzigd. Alsdan zullen partijen zich inspannen om een nieuwe overeenkomst aangaande in verband met de invulling van de gewijzigde functieomschrijving.

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is uitsluitend en zonder opzegtermijn mogelijk wanneer:

5.1 In de vacature tussentijds is voorzien door een andere kandidaat, dan welke is voorgedragen door Carrièrebus;

5.2 De vacature is komen te vervallen.

Artikel 6. Facturering en Betalingsvoorwaarden

6.1 De facturen van Carrièrebus zijn bij overeenkomsten m.b.t. werving en selectie gebaseerd op een vooraf vastgesteld en schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd honorarium.

6.2 De Betaling van factuurbedragen dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen jegens Carrièrebus voldoet, is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand tot aan de dag der algehele voldoening. Tevens is Talent zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd tot invordering over te gaan. Alle kosten die met invordering gepaard gaan (zowel buitengerechtelijke kosten als proceskosten) komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het totaal te incasseren bedrag met een minimum van € 250,--

6.4 Carrièrebus is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen in verband met de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, waaronder mede kan worden verstaan betaling van een voorschot. Of voldoende zekerheid door de klant wordt aangeboden, is uitsluitend ter beoordeling van Carrièrebus.

Artikel 7. Honoraria

7.1 Het door de opdrachtgever aan Carrièrebus verschuldigde honorarium inzake werving en selectie bestaat uit een vooraf overeengekomen percentage van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris (vastgesteld op basis van een 40-urige werkweek, inclusief bonussen, winstdelingsregeling en verdere emolumenten, zoals onkostenvergoedingen, auto van de zaak, etc.) te vermeerderen met een eventuele dertiende maand en vakantietoeslag. Indien er geen afspraken zijn gemaakt betreffende het percentage, wordt het standaard percentage van 26% berekend. Het honorarium is slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst met een door Carrièrebus geselecteerde kandidaat.

7.2 Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de kandidaat en de kosten van een psychologische test. Laatstgenoemde kosten worden separaat aan opdrachtgever doorberekend.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens waarvan Carrièrebus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Carrièrebus worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Carrièrebus zijn verstrekt, heeft Carrièrebus het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst, welke door hem met één of meerdere kandidaten is aangegaan voor de functie, waarop de opdracht aan Carrièrebus betrekking had, aan Carrièrebus terstond mededeling te doen onder toezending van een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief. Deze zelfde verplichting geldt met betrekking tot iedere arbeidsovereenkomst, welke door opdrachtgever binnen een jaar na het einde van een opdracht is aangegaan met één of meerdere kandidaten, welke uit een selectieprocedure met Carrièrebus aan hem bekend zijn, ongeacht de functie waarvoor deze kandidaat is benaderd.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Carrièrebus zal de door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie - waaronder die aangaande de kandidaten - strikt vertrouwelijk behandelen.

9.2 Het is opdrachtgever, zonder toestemming van Carrièrebus, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, dan wel met dezen in contact te treden.

9.3 Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Carrièrebus direct en zonder nadere ingebrekestelling een boete van € 10.000,-- per overtreding en van € 500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Carrièrebus schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met kandidaat

Indien opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan buiten medeweten van Carrièrebus rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met, direct of indirect overgaat tot aanstelling van een door Carrièrebus geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen kandidaat, of anderszins werkzaamheden voor opdrachtgever laat verrichten,is opdrachtgever aan Carrièrebus alsnog het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling verschuldigd, vermeerderd met 5%.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Carrièrebus is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen. Evenmin is Carrièrebus aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden.

11.2 Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Carrièrebus niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de kandidaat of aan ieder natuurlijk persoon die door bemiddeling van Carrièrebus een arbeidsovereenkomst is aangegaan bij opdrachtgever, danwel personen bij of van opdrachtgever of een derde.

11.3 Eventuele aansprakelijkheid van Carrièrebus voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het gefactureerde danwel te factureren bedrag, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Carrièrebus nimmer aansprakelijk.
11.4 Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Carrièrebus.

Artikel 12. Geschillen en de bevoegde rechter

12.1 Op elke overeenkomst tussen Carrièrebus en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Carrièrebus, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe uitsluitend Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam, danwel de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

Artikel 13. Overige bepalingen

Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zijn.

Algemene Voorwaarden - Detachering

Voor het verrichten van werkzaamheden door Carrièrebus B.V. in het kader van een overeenkomst van opdracht tot detachering van haar personeel aan derden.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke Carrièrebus B.V., verder te noemen "Carrièrebus", aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdrachten.

1.2 Op alle opdrachten, welke Carrièrebus aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:

a. deze Algemene Detacheringvoorwaarden;

b. de overeenkomst van opdracht.

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, bekend maken met deze algemene voorwaarden. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst van opdracht in strijd zijn, zijn niet van toepassing op de aan Carrièrebus verstrekte opdracht, tenzij in zoverre die bepalingen schriftelijk uitdrukkelijk door Carrièrebus zijn aanvaard. Het van toepassing verklaren door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.

1.3 Deze algemene voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding en Opdracht

2.1 Een door Carrièrebus uitgebrachte aanbieding is ten allen tijde volledig vrijblijvend en Carrièrebus kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor Carrièrebus met zich meebrengt.

2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder Carrièrebus een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. De in onze aanbiedingen genoemde honoraria zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door Carrièrebus gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door Carrièrebus van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door Carrièrebus mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door Carrièrebus gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop Carrièrebus aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen.

2.4 Carrièrebus zal in het kader van een opdracht alle afspraken schriftelijk bevestigen, middels een door Carrièrebus opgestelde opdrachtbevestiging, waarin de volgende aspecten in ieder geval vermeld worden: beschrijving van het project en de werkzaamheden, startdatum, projectduur, aanneemsom en/of uurtarief, eventuele specifieke voorwaarden.

Artikel 3. Inzet/onttrekking personeel

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Carrièrebus, verboden de werknemers en ex-werknemers van Carrièrebus, die in het kader van de overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht, gedurende de overeenkomst, alsmede 6 maanden na afloop daarvan, in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin van het woord. Bij overtreding van het in de vorige volzin omschreven verbod is de opdrachtgever aan Carrièrebus verschuldigd een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 22.689,- (exclusief BTW) per overtreding en van € 226,89 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Carrièrebus om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.2 Het in het vorige lid omschreven verbod is tevens van toepassing op de (aspirant)medewerkers die door Carrièrebus op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Op het moment dat opdrachtgever met de door Carrièrebus aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienst­verband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan Carrièrebus dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 22.689,- (exclusief BTW) verschuldigd, onverlet het recht van Carrièrebus om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie van desbetreffende (aspirant)medewerker door Carrièrebus.

Artikel 4. Administratie, Betaling en Betalingszekerheid

4.1 Carrièrebus draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens Carrièrebus wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige uren­declaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval Carrièrebus binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

4.2 Facturatie door opdrachtnemer geschiedt wekelijks. Betaling door opdrachtgever aan Carrièrebus, zal op basis van een door Carrièrebus opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een specificatie betreffende de inzet van door Carrièrebus ingezet personeel, materiaal en materieel.

4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Carrièrebus te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Carrièrebus reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van Carrièrebus, waarna Carrièrebus gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan Carrièrebus genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad. 1 % van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht en/of onderhavige algemene voor­waarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

4.6 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk op normale werkdagen, werk op zater-, zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief, en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding, overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van Carrièrebus in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn opgenomen.

4.7 Carrièrebus behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van Carrièrebus; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens Carrièrebus niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.

4.8 Carrièrebus behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

4.9 Zodra de betaling niet tijdig heeft plaats gevonden, is opdrachtgever kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Indien Carrièrebus tot het nemen van incassomaatregelen besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Aanwijzingen en verlof

5.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van Carrièrebus omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.

5.2 De werknemers van Carrièrebus zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

5.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij Carrièrebus daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van Carrièrebus verrichte werkzaamheden tenminste wekelijkse controleren en zal in overleg met Carrièrebus de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Van aansprakelijkheid van Carrièrebus is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien Carrièrebus nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. Carrièrebus is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekort­koming kan echter alleen sprake zijn indien Carrièrebus, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inacht­neming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprake­lijkheid van Carrièrebus vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

6.3 De aansprakelijkheid van Carrièrebus voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, Carrièrebus is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal Carrièrebus ter zake vrijwaren.

6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van Carrièrebus, voor zover zij werkzaam­heden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever, en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart Carrièrebus voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van Carrièrebus werken of waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van de overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal Carrièrebus ter zake vrijwaren.

6.6 Carrièrebus heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheids­verzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van Carrièrebus, al dan niet tijdelijk aan werknemers van Carrièrebus ter beschikking stellen, aanvaardt Carrièrebus hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal Carrièrebus terzake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door Carrièrebus laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Carrièrebus onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door Carrièrebus van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van Carrièrebus ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

7.3 Indien Carrièrebus door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Carrièrebus zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. Carrièrebus is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van Carrièrebus.

Artikel 8. Opschorting en Ontbinding

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van Carrièrebus kan Carrièrebus haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schade­vergoeding verplicht te zijn.

8.2 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van Carrièrebus om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan Carrièrebus nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdracht­gever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Carrièrebus om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Carrièrebus zal de door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie - waaronder die aangaande de kandidaten - strikt vertrouwelijk behandelen.

9.2 Het is opdrachtgever, zonder toestemming van Carrièrebus, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever werkzaamheden verrichten, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, danwel met dezen in contact te treden.

Artikel 10. Geschillen en de bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Carrièrebus en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Op deze algemene leveringsvoorwaarden en alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogelijkerwijs zouden ontstaan inzake de rechtsverhouding tussen Carrièrebus en de opdrachtgever, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van het Kantongerecht te 's- Hertogenbosch dan wel de Arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch.

Artikel 11. Slotbepaling

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.