Algemene voorwaarden De Carrièrebus

Versie: 1.0
Datum: 22 december 2018
Laatste update: 18 oktober 2020

Inhoudsopgave

 • MODULE A – ALGEMEEN
 • MODULE B – MARKETING

MODULE A – ALGEMEEN

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door De Carrièrebus.

De Carrièrebus raadt je aan deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen en indien je vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via contact@carrierebus.nl.

ARTIKEL A.1. DEFINITIES

 • A.1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • A.1.2. Dienst(en): de dienst(en) die De Carrièrebus ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het toegang verlenen tot dan wel het aanbieden van diverse marketing- en communicatiediensten en alle andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van De Carrièrebus.
 • A.1.3. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
 • A.1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Carrièrebus een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.
 • A.1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen De Carrièrebus en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door De Carrièrebus en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
 • A.1.6. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • A.1.7. De Carrièrebus: De Carrièrebus VOF, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80612261.
 • A.1.8. Website: www.carrierebus.nl en alle bijbehorende sub domeinen en extensies.

ARTIKEL A.2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 • A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van De Carrièrebus ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 • A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.
 • A.2.3. De definities als omschreven in artikel ARTIKEL A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor De Carrièrebus alleen bindend indien en voor zover deze door De Carrièrebus uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • A.2.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: i. de Overeenkomst; ii. de eventuele bijlagen; iii. deze Algemene Voorwaarden; iv. eventuele aanvullende voorwaarden.

ARTIKEL A.3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • A.3.1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk te worden geretourneerd.
 • A.3.2. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er op andere wijze mee instemt, althans redelijkerwijs voldoende die indruk wekt, geldt de gehele offerte als aanvaard. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever De Carrièrebus verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 • A.3.3. Offertes van De Carrièrebus zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot zestig (60) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 • A.3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of de totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De Carrièrebus het recht de Overeenkomst met inbegrip van de prijzen overeenkomstig aan te passen.
 • A.3.5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door De Carrièrebus (“de Ingangsdatum”), tenzij er schriftelijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen.

ARTIKEL A.4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal De Carrièrebus zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
 • A.4.2. Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben geen fataal karakter, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • A.4.3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert De Carrièrebus dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • A.4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft De Carrièrebus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
 • A.4.5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Carrièrebus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan De Carrièrebus worden verstrekt.
 • A.4.6. Indien de gegevens als bedoeld in artikel A.4.5 niet tijdig aan De Carrièrebus worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft De Carrièrebus het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot uitkering van enige schadevergoeding.

ARTIKEL A.5. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 • A.5.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
 • A.5.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de Overeenkomst. Indien de contractstermijn niet is bepaald, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een contractstermijn van twaalf (12) maanden.
 • A.5.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging voor de in de Overeenkomst genoemde opzegdatum steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • A.5.4. De ene Partij kan, zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met de andere Partij ontbinden, indien: a) deze andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst en zuivering van deze tekortkoming blijvend onmogelijk is; of b) deze andere Partij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • A.5.5. Bedragen die De Carrièrebus vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • A.5.6. Direct na de beëindiging van de Overeenkomst retourneert Opdrachtgever terstond alle materialen en andere zaken of documentatie die in het kader van de Overeenkomst door De Carrièrebus aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De Carrièrebus zal materialen die in eigendom zijn van Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst eveneens retourneren.

ARTIKEL A.6. AANSPRAKELIJKHEID

 • A.6.1. De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing jegens de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in zoverre dat jegens hen de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden.
 • A.6.2. De Carrièrebus is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 • A.6.3. Iedere aansprakelijkheid van De Carrièrebus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • A.6.4. In geval van aansprakelijkheid krachtens het tweede lid zal het maximale bedrag dat De Carrièrebus is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van De Carrièrebus.
 • A.6.5. De aansprakelijkheid van De Carrièrebus wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Carrièrebus direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en De Carrièrebus ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Carrièrebus in staat is adequaat te reageren.
 • A.6.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Carrièrebus meldt.

ARTIKEL A.7. OVERMACHT

 • A.7.1. De Carrièrebus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop De Carrièrebus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Carrièrebus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • A.7.2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van De Carrièrebus komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-service aanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Carrièrebus door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van De Carrièrebus kan worden gevergd.
 • A.7.3. De Carrièrebus kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee kalendermaanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • A.7.4. Voor zover De Carrièrebus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Carrièrebus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

ARTIKEL A.8. PRIJZEN

 • A.8.1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in de bijlage bij de Overeenkomst of in de door De Carrièrebus aangeboden offerte.
 • A.8.2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • A.8.3. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van De Carrièrebus zijn onder voorbehoud van programmeer- reken- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • A.8.4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is De Carrièrebus gerechtigd de gehanteerde tarieven op ieder moment te wijzigen en met ingang van de nieuwe contractperiode te hanteren. De Carrièrebus zal Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden voor het verstrijken van de opzegtermijn op de hoogte stellen van de tariefswijzigingen.

ARTIKEL A.9. BETALINGSVOORWAARDEN

 • A.9.1. De Carrièrebus is gerechtigd elektronisch te factureren. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij De Carrièrebus bekende e-mailadres van Opdrachtgever.
 • A.9.2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is De Carrièrebus gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, mits zij minstens 48 uur van tevoren daarvan mededeling doet aan Opdrachtgever.
 • A.9.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • A.9.4. In bovenstaande gevallen heeft De Carrièrebus voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, onverminderd het recht van De Carrièrebus vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 • A.9.5. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • A.9.6. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft De Carrièrebus het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling of bankgarantie.

ARTIKEL A.10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • A.10.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van De Carrièrebus, haar licentiegevers en/of door haar ingeschakelde derden. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van De Carrièrebus, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • A.10.2. Informatie van Opdrachtgever die is opgeslagen of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Opdrachtgever (of dat van haar werknemers, studenten en/of klanten). De Carrièrebus heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Opdrachtgever kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan De Carrièrebus.
 • A.10.3. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar De Carrièrebus, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij De Carrièrebus een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 • A.10.4. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan De Carrièrebus van gegevens met het doel van gebruik of bewerking ten behoeve van de Dienst. Opdrachtgever vrijwaart De Carrièrebus tegen elke rechtsvordering van een derde die is gebaseerd op de grond dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

ARTIKEL A.11. ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN ONLINE DIENSTEN

 • A.11.1. Indien een dienst een online Dienst betreft, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 • A.11.2. De Diensten worden door De Carrièrebus geleverd op basis van best effort: De Carrièrebus zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.
 • A.11.3. De Carrièrebus onderhoudt de Dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal De Carrièrebus dit zoveel mogelijk buiten kantoortijden uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • A.11.4. De Carrièrebus zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. De Carrièrebus kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). De Carrièrebus is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 • A.11.5. De Carrièrebus mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen dan wel verbeteren. Daarbij zijn feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar uiteindelijk beslist De Carrièrebus zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. De Carrièrebus zal minstens dertig (30) dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren. Voor wijzigingen en/of verbetering van ondergeschikt belang en waar door Opdrachtgever geen hinder zal worden ondervonden, zal geen melding worden gemaakt.

ARTIKEL A.12. GEHEIMHOUDING

 • A.12.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de inhoud van de Overeenkomst en de Persoonsgegevens die partijen uitwisselen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • A.12.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL A.13. PRIVACY EN BEVEILIGING

 • A.13.1. Bij het gebruik van de Dienst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt Opdrachtgever in dat geval als “verantwoordelijke” en De Carrièrebus als de “bewerker”.
 • A.13.2. Indien door middel van de Dienst persoonsgegevens verwerkt worden, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat voorafgaande aan de verwerking de bewerkersovereenkomst wordt gesloten. Deze bewerkersovereenkomst zal als bijlage aan de Overeenkomst toegevoegd worden.
 • A.13.3. De Carrièrebus zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van De Carrièrebus bevinden. Opdrachtgever zal De Carrièrebus op de hoogte stellen van het soort persoonsgegevens dat verwerkt zal worden, teneinde De Carrièrebus kan zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
 • A.13.4. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle informatieverplichtingen alsmede de toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de Wbp, de Telecommunicatiewet en overige wet- en regelgeving ter zake. Opdrachtgever vrijwaart De Carrièrebus tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden en stelt De Carrièrebus volledig schadeloos.

ARTIKEL A.14. MELDPLICHT DATALEKKEN

 • A.14.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Bewerker zich naar beste kunnen inspannen om Verantwoordelijke daarover onverwijld te infomeren, naar aanleiding waarvan Verantwoordelijke beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe.
 • A.14.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

ARTIKEL A.15. EXIT-REGELING

 • A.15.1. Indien de Overeenkomst beëindigd wordt, dan kan Opdrachtgever tegen betaling (meerwerk) en na separate afspraken daarover van de volgende exit-regeling gebruik maken: a. de data van Opdrachtgever worden op een door De Carrièrebus gekozen gegevensdrager in een standaard formaat binnen redelijke termijn aangeleverd.
 • A.15.2. Enkel voor het einde van de Overeenkomst kan Opdrachtgever een verzoek voor een exitregeling indienen bij De Carrièrebus. De Carrièrebus is echter niet verplicht om aan dat verzoek gehoor te geven, en kan nadere voorwaarden stellen aan de exit-regeling.

ARTIKEL A.16. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

 • A.16.1. Wijzigingen aan de Overeenkomst vinden schriftelijk plaats en vereisen instemming van beide partijen.
 • A.16.2. De Carrièrebus is gerechtigd de Overeenkomst steeds bij stilzwijgende verlenging te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) kalenderdagen aankondigt bij Opdrachtgever.
 • A.16.3. Indien Opdrachtgever binnen tien (10) kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal De Carrièrebus de wijzigingen heroverwegen en intrekken als zij het bezwaar terecht vindt. Indien De Carrièrebus echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van Opdrachtgever, verkrijgt Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen per het moment dat de wijzigingen in werking treden.

ARTIKEL A.17. KLACHTENPROCEDURE

 • A.17.1. Klachtenbemiddeling mondeling oplossen; Bij een klacht is het wenselijk dat u uw ongenoegen rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. U neemt via mail of telefoon contact op met de De Carrièrebus Helpdesk (contactgegevens vindt u onderaan het klachtenformulier) en legt de klacht in het kort uit. Vervolgens kan u in contact worden gebracht met de juiste persoon in kwestie. Deze vorm van directe aanpak kan echter niet in elke situatie voldoen. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen dan kunt u kiezen voor klachtenbemiddeling met een schriftelijke indiening.
 • A.17.2. Klachtenbemiddeling met een schriftelijke indiening; Indien u gebruik wilt maken van een schriftelijke indiening wendt u zich dan tot de De Carrièrebus klachtenprocedure. U kunt de klacht schriftelijk indienen door het invullen en opsturen van het klachtenformulier of digitaal door het sturen van een e-mail (met het klachtenformulier als bijlage) naar contact@carrierebus.nl. U krijgt binnen vijf werkdagen bericht dat we uw klacht hebben ontvangen. De Carrièrebus neemt hierna contact op met u om uw klacht te bespreken, dan wel telefonisch of fysiek.
 • A.17.3. Indien door de klant en/of De Carrièrebus gewenst zal er een onafhankelijke derde persoon c.q. instantie betrokken worden bij dit gesprek.
 • A.17.4. Na het bespreken van de klacht ontvangt u, binnen twee weken, schriftelijk antwoord namens de De Carrièrebus klachtenprocedure. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, binnen de termijn van twee weken. U ontvangt een toelichting op het uitstel en een indicatie wanneer er wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • A.17.5. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende drie jaar bewaard.
 • A.17.6. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld door beide partijen.
 • A.17.7. Bezwaar; Indien u geen overeenstemming kunt bereiken met de De Carrièrebus klachtenprocedure, dan biedt De Carrièrebus de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij.
 • A.17.8. Het oordeel van de onafhankelijke derde partij is voor De Carrièrebus bindend. Eventuele consequenties worden door De Carrièrebus op korte termijn afgehandeld.

ARTIKEL A.18. OVERIGE BEPALINGEN

 • A.18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 • A.18.2. De door De Carrièrebus ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • A.18.3. Onder “schriftelijk” valt in deze Overeenkomst ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 • A.18.4. De Carrièrebus is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 • A.18.5. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Carrièrebus. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van Opdrachtgever. In het geval rechten en verplichtingen van Opdrachtgever worden overgedragen, dient Opdrachtgever De Carrièrebus hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft De Carrièrebus het recht de overeenkomst te beëindigen.
 • A.18.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 • A.18.7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

MODULE B – MARKETING

ARTIKEL B.1. TOEPASSINGSGEBIED

 • B.1.1. Deze module is van toepassing op de door De Carrièrebus geleverde Diensten op het gebied van marketing. Marketing kan onder meer geschieden via e-mail, per post, per telefoon, via een website(s) van De Carrièrebus dan wel een ander door De Carrièrebus aangewezen kanaal.

ARTIKEL B.2. AANVULLENDE DEFINITIES

In deze Module B. Marketing, die in aanvulling op de Module A. Algemeen van toepassing is, wordt een aantal termen met een beginhoofdletter gebruikt. Deze termen hebben de betekenis als hieronder aangegeven.

 • B.2.1. Advertentiemateriaal: het ten behoeve van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan De Carrièrebus ingezonden materiaal, in de meest ruime zin, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot geschriften, logo’s, foto’s, film, video en/of andere beeld- en geluidsmaterialen.
 • B.2.2. Advertentie: advertenties, wervende teksten, reclame uitingen, (e-)nieuwsbrieven enquêtes, polls en andere promotionele (online/offline) mededelingen van Opdrachtgever.

ARTIKEL B.3. ADVERTENTIEMATERIAAL

 • B.3.1. Opdrachtgever zal het Advertentiemateriaal aanleveren op een door De Carrièrebus aan te duiden manier en in een door De Carrièrebus geaccepteerd formaat.
 • B.3.2. De Carrièrebus is gerechtigd Informatiemateriaal te screenen en een opdracht voor een advertentieovereenkomst of (losse) advertenties niet aan te nemen. Indien De Carrièrebus een advertentieovereenkomst heeft afgesloten mag De Carrièrebus bepaalde op die Overeenkomst opgegeven advertenties zonder opgave van redenen weigeren. Deze weigering kan onder andere steun vinden in: i. technische bezwaren; ii. inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertentie; iii. een reden van principiële aard.
 • B.3.3. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mogen Advertenties: a. niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn; b. niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Opdrachtgever kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen; c. geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten, portretrechten of rechten van derden anderszins.
 • B.3.4. Indien Advertenties voorzien zijn van invoermechanismen voor Persoonsgegevens (zoals een veld waarin een gebruiker een e-mailadres of telefoonnummer kan invullen), dient Opdrachtgever de Advertentie tevens te voorzien van een werkende verwijzing naar een privacyverklaring waarin op afdoende wijze wordt uitgelegd hoe de Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • B.3.5. Indien De Carrièrebus een redelijk vermoeden krijgt van dan wel tot het besef komt dat door Opdrachtgever aangeleverde Advertentie in strijd is met de wet, dan heeft De Carrièrebus eenzijdig het recht om deze te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Carrièrebus hoeft hierover geen overleg te voeren met Opdrachtgever. In geen geval is De Carrièrebus aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • B.3.6. Opdrachtgever vrijwaart De Carrièrebus voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door Opdrachtgever aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 • B.3.7. De Carrièrebus is gerechtigd om het Advertentiemateriaal voor eigen doeleinden bedrijfsmatig te gebruiken. De Carrièrebus zal hier geen vergoeding voor verschuldigd zijn.
 • B.3.8. Bij iedere schending van het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde door Opdrachtgever is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 Euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van De Carrièrebus om de door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen door Opdrachtgever.

ARTIKEL B.4. ADVERTENTIES

 • B.4.1. De Carrièrebus zal zich inspannen om geaccepteerde Advertenties te verspreiden onder de overeengekomen websites en/of kanalen van De Carrièrebus.
 • B.4.2. De Carrièrebus behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van de Advertentie voor Opdrachtgever het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in het Advertentiemateriaal wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgever technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
 • B.4.3. De Carrièrebus is op elk moment gerechtigd een geaccepteerde Advertentie in te trekken.